Estalviar no és només guardar, sinó saber gastar

Pot ser que la jubilació sigui l’edat daurada, viure tranquil·lament sense obligacions, gaudir del dia a dia, no matinar per anar a treballar. Tanmateix, temem arribar-hi i perdre qualitat de vida, no poder fer front a despeses inesperades, o fins i tot a les despeses habituals. Per això, és molt important començar a estalviar com més aviat millor.

1.- Pla d’estalvi sistemàtic (PIAS). El va crear la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’objectiu és oferir un instrument d’estalvi sistemàtic amb unes rendes exemptes de pagar impostos sempre que es mantingui més de 5 anys i es percebi en forma de renda vitalícia. Té un límit màxim d’aportació de 8.000 € anuals i les primes acumulades no poden superar els 240.000 € per contribuent. Es pot rescatar de manera total o parcial des del primer moment, tot i que en aquest cas se’n perd l’exempció fiscal.

2.- Assegurances individuals d’estalvi a llarg termini (SIALP). La Llei 26/2014 va modificar la Llei de l’IRPF anterior i va crear aquest nou instrument d’estalvi, però en aquest cas dirigit a petits inversors. L’aportació no pot superar els 5.000 € anuals, la disposició únicament pot ser en forma de capital per l’import total del pla, no disposicions parcials. Aquest producte garanteix que es rescataran almenys el 85% dels diners invertits. Els rendiments estan exempts de l’IRPF sempre que no es rescati abans dels 5 anys.

3.- Plans de previsió assegurats (PPA). Estan regulats per la Llei 46/2002, de reforma parcial de l’IRPF. Es tracta d’un contracte d’assegurança que consisteix en el pagament de capital garantit a la jubilació. No és rescatable, tret d’atur de llarga durada o malaltia greu, casos en què no té penalització.

4.- Unit Linked. Més que un producte d’estalvi és un producte d’inversió, en el qual la persona prenedora de l’assegurança assumeix tot el risc de la inversió. No hi ha límits a les aportacions, sobre les quals es té disponibilitat total.

Hi ha altres modalitats d’estalvi, com les assegurances de capital garantit, les rendes vitalícies i temporals, les assegurances de rendes… El més important és que la contractació d’aquestes sigui al més personalitzada possible, atenent les veritables necessitats i les circumstàncies i, per a això, el millor és adreçar-se a persones expertes i professionals com les que hi ha a la corredoria.