Nova llei hipotecària: més protecció a la ciutadania

L’explosió immobiliària va protagonitzar episodis tristos en els quals van quedar al descobert els abusos comesos per la banca: clàusules terra, desnonaments, imposició de productes financers… Tot i que amb retard, el Congrés va aprovar una nova llei hipotecària que va entrar en vigor el 16 de juny de 2019, amb la qual es fomenta la protecció al públic consumidor i es millora la transparència.

Prohibit obligar

Amb l’excusa d’oferir-te condicions creditícies més bones, l’entitat financera t’obligava o et condicionava a contractar serveis vinculats, com targetes de crèdit, domiciliacions de nòmines i pagament de rebuts i assegurances vinculades a la hipoteca.

Ara es poden oferir tots els serveis i productes, però el client té dret a denunciar qualsevol pressió. L’entitat financera està obligada a acceptar pòlisses alternatives amb les condicions i prestacions equivalents a les proposades, i no podrà cobrar cap despesa per les anàlisis de les pòlisses que se li presentin. I el que és MOLT IMPORTANT, acceptar una pòlissa alternativa no ha de suposar “un empitjorament en les condicions de qualsevol naturalesa del préstec”.

El notari vigila

La clientela podrà preguntar tots els detalls i el banc estarà obligat a aclarir les clàusules de la hipoteca, el repartiment de despeses i les situacions que es puguin produir (favorables o no). Amb aquesta informació, les persones que hagin decidit contractar una hipoteca han d’anar obligatòriament al notari un dia abans de signar per rebre assessorament gratuït i emplenar un test.

A més, es prohibeixen les clàusules terra, es rebaixen les comissions per amortitzacions anticipades i s’amplien els temps de desnonament a 12 o 15 quotes impagades. A més, totes les despeses vinculades a la concessió d’un crèdit aniran a càrrec de l’entitat financera, amb l’excepció de la taxació.